Voda pre klímu - environmentálne technológie, o. z. je združením, ktoré vzniklo na základe občianskej iniciatívy s cieľom vytvoriť širokú platformu - komunitu občanov naprieč odborným profiláciám, ktorá by hľadala súvislosti a riešenia pre zmiernenie dopadov globálnej zmeny klímy a otepľovania na mesto Trnava, trnavský región, ale aj mimo neho.

Mesto je centrom celej veľkej poľnohospodársko-priemyselnej aglomerácie umiestnenej v regióne, ktorý trpí suchom, nedostatkom vody a zelených plôch. Preto je nevyhnutná koordinácia opatrení krajine.

Našou snahou je vytvoriť širokú platformu spolupráce ľudí rôzneho zamerania, ktorá nebude rozdeľovať navrhované opatrenia na len vodohospodárske, alebo len v poľnohospodárstve, alebo len v meste. Chceme hľadať riešenia s komplexným a synergickým dopadom na celé životné prostredie.


Vodu vnímame, ako základný nástroj na reguláciu energetických tokov v životnom prostredí okolo nás, ako základný nástroj revitalizácie prostredia, zvýšenia biodiverzity. Ako prostriedok ochladzovania životného prostredia , ktoré ale musí ísť v synergii s obnovovaním a zachovaním zelene.

O tíme

RNDr. Ivan Matušek


predseda o.z. - absolvent Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava. Dlhodobo sa zaoberá problematikou kontaminácie pôdy, nápravnými ekologickými opatreniami, meraním a vyhodnocovaním vodnej bilancie v ekosystémoch.

Mgr. Martin Valica, PhD.


podpredseda o. z. - pracuje na Katedre ekochémie a rádioekológie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Zaoberá sa analýzami kontaminácie v životnom prostredí najmä vo vode a pôde.

doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD.


členka výboru o. z. - pracuje na Katedre klasickej archeológie Trnavskej Univerzity. Zaoberá sa klimatickými zmenami v dejinách a ich vplyvom na staroveké civilizácie.

doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.


revízor o. z. - pracuje na Katedre ekochémie a rádioekológie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Dlhodobo sa venuje problematike monitoringu zložiek životného prostredia a rozvoju alternatívnych remediačných (dekontaminačných) techník.

Naši lektori

Marco Schmidt

krajinný architekt, environmentálny plánovač


absolvent Katedry technológie a dizajnu Ústavu architektúry Technickej univerzity v Berlíne (pracovná skupina "Watergy"). Od roku 1992 prednáša a vykonáva výskumné činnosti na Technickej univerzite v Berlíne zamerané na rozvoj potrebných zručností a osvedčených postupov v ekologickej a energeticky efektívnej výstavbe. Venuje sa hodnoteniu budov, najmä stratégií energetickej účinnosti, zadržiavania dažďovej vody, efektu ostrovného tepelného ostrova a stratégií na zmiernenie a prispôsobenie sa zmene klímy, ktoré sa zameriavajú na ochladzovanie odparovaním. Pôsobí ako konzultant rôznych stavieb ako Potsdamer Platz, Berlín. Od roku 2016 je zamestnaný aj vo Federálnom inštitúte pre výskum v oblasti stavebníctva, mestských záležitostí a územného rozvoja, divízie energetického optimalizovania budov.

Ing. Jaroslav JANKOVIČ, CSc.

agrolesnícke systémy


absolvent Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, na Lesníckom výskumnom ústave, ktorý je dnes súčasťou Národného lesníckeho centra (NLC) pracuje od roku 1986. Ako prvý vedeckovýskumný pracovník na Slovensku sa od roku 2014 systematicky venuje najmä problematike agrolesníckych systémov. Ako jediný zo Slovenska bol účastníkom troch európskych agrolesníckych konferencií (2014 v Cottbuse, 2016 v Montpellier a 2018 v Nijmegene) a 4. Svetového agrolesníckeho kongresu v roku 2019 v Montpellier. Od roku 2018 koordinuje účasť v NLC v konzorciu inštitúcií zo šiestich krajín (Francúzsko, Belgicko, Španielsko, Maďarsko, Česká republika a Slovensko) v projekte programu ERASMUS+ „Agrolesnícke systémy: Príležitosť pre Európsku krajinu a poľnohospodárstvo“ (doba riešenia 10/2018 – 9/2020). Je autorom alebo spoluautorom viac ako 100 vedeckých a odborných prác, pričom v posledných piatich rokoch je na Slovensku najčastejšie publikujúcim autorom odborných prác a prezentácií na konferenciách a seminároch zameraných na problematiku agrolesníctva.

Ing. Juraj Hrib

krajinný architekt, environmentálny plánovač


absolvent Masarykovej univerzity v Brne, Vysokej školy ekonomickej v Prahe a aktuálne študent Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, odbor vodné stavby a vodohospodárstvo. Pôsobí ako projektant lesných a poľných ciest, vodných stavieb, protipovodňových a vodozádržných opatrení. Dlhodobo sa zaoberá zachytávaním a využitím dažďovej vody zo zrážok v mieste ich spadnutia.

Mgr. Miriam Jarošová, PhD.

meteorologička, klimatologička


je slovenská meteorologička a klimatologička, ktorá sa špecializuje na leteckú meteorológiu a agrometeorológiu. Je známa z predpovedí počasia najmä v relácii Najlepšie počasie v TV JOJ a predpovedí v Rádiu Expres.

Mgr. Slavomír Búci

ekológ, environmentalista


absolvent Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici, kde vyštudoval odbor environmentálna ekológia. Dlhoročne pracoval na vytváraní Územných systémov ekologickej stability (ÚSES) na úrovni okresov. Je odborne spôsobilou osobou na vypracovanie dokumentácie ÚSES. Momentálne pracuje na Správe CHKO Štiavnické vrchy na pracovnej pozícii anorganik, kde sa venuje problematike a stretom záujmov ťažiarskych spoločností a ochrany prírody v kompetenčnom území Správy CHKO Štiavnické vrchy, predovšetkým v orografickom podcelku Jastrabská vrchovina.

Ing. Peter Farbiak PhD.


Mgr. Pavel Michal